Skip to content Skip to navigation menu
Beginselen van het vermogensrecht

We verrichten dagelijks handelingen die invloed hebben op ons vermogen en dat van anderen. We kopen goederen en maken gebruik van diensten en gaan daartegenover de verplichting aan tot betaling van een geldsom. We werken en verdienen loon. We richten schade aan, al dan niet bewust, en worden verplicht de schade te vergoeden.  Al deze handelingen hebben tot gevolg dat ons vermogen of dat van een ander toeneemt of afneemt. Deze module gaat over de regels die zien op het algemene vermogensrecht; meer specifiek komt het verbintenissenrecht en de basis van het goederenrecht aan de orde. Een gedegen juridische kennisbasis en -vaardighedenbasis op dit vlak onontbeerlijk voor het werk als jurist in de praktijk. Een goed begrip van het algemeen vermogensrecht, maakt het doorgronden van complexere wet- en regelgeving en casuïstiek in de rest van deze opleiding en in het juridische beroepenveld een stuk eenvoudiger.

Duur 10  Weken
Sector Economie  

€ 575,00

  • Je onderscheidt algemene en bijzondere verbintenissen en kent de wijzen van ontstaan, overgang en tenietgaan.
  • Je beoordeelt of sprake is van een (on)toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verbintenissen en geeft aan in hoeverre recht bestaat op schadevergoeding.
  • Je beoordeelt of voldaan is aan de vereisten voor het ontstaan van verbintenissen uit de wet en geeft aan in hoeverre recht bestaat op (schade)vergoeding.
  • Je past relevante goederenrechtelijke begrippen (relatieve en absolute rechten, roerende en onroerende zaken, vorderingsrechten, bezit, houderschap en eigendom) correct toe op gegeven praktijksituaties.
  • Je past de normale en bijzondere wijzen van eigendomsverkrijging correct toe op gegeven praktijksituaties en beoordeelt op basis van de vereisten of eigendom rechtmatig is verkregen en wat de mogelijkheden zijn bij de verkrijging van een beschikkingsonbevoegde.
  • Je beoordeelt welk (beperkt, zekerheids- of genots)recht voor een gegeven praktijksituatie voor vestiging in aanmerking komt en of het recht rechtsgeldig is gevestigd.
  • Je past de verhaalsuitoefening van een beperkt gerechtigde met een zekerheidsrecht correct toe op een gegeven praktijksituatie en je onderscheidt zekerheidsrechten van voorrechten en beoordeelt voor een gegeven situatie de rangorde van verhaal.

Deze module kent acht bijeenkomsten en consult. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je onder meer literatuur, kennisclips en artikelen, werk je aan de (portfolio)opdrachten en krijg en geef je via de digitale leeromgeving feedback. Je bespreekt tijdens de bijeenkomsten de opdrachten, vergelijkt de uitkomsten met medestudenten en krijgt en geeft feedback. De docent geeft verdiepende uitleg over de onderwerpen en je kunt de docent vragen stellen over de onderliggende theorie.

Verwante opleidingen
HBO-Rechten

Je wordt individueel beoordeeld op een digitale toets waarin je aantoont dat je de vaardigheden op gebied van het algemeen vermogensrecht beheerst en de kennis en vaardigheden kan toepassen in de gegeven theoretische en praktische contexten.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum November
EC 5
Vakgebied Bedrijfskunde
Juridisch
Locaties Enschede
ID OHBR14E