Skip to content Skip to navigation menu
Bestuursrecht in een internationale context
We hebben allemaal te maken met de overheid, zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk. De overheid bestuurt het land door het stellen van regels, het houden van toezicht en door handhavend op te treden. Maar welke bevoegdheden hebben bestuursorganen en welke besluiten kunnen ze nemen? Zijn er mogelijkheden om hun handelen aan te vechten? Het legaliteitsbeginsel, wat betekent dat de overheid is gebonden aan internationale regelgeving, vormt het uitgangspunt. Daarnaast zijn er ongeschreven ‘wetten’ waaraan de overheid zich moet houden. In deze module maak je kennis met alle aspecten van het staats- en bestuursrecht, zodat je je eigen organisatie of anderen preventief of bij een casus kunt adviseren. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Deeltijd  
Module  

€ 575,00

  • Beargumenteren welke publiekrechtelijke regelingen voor je (opleidingsrelevante) beroepsomgeving van toepassing zijn.
  • Bestuurs- en/of staatsrechtelijke cases in je beroepsomgeving signaleren en deze analyseren.
  • Kernbegrippen hanteren uit bestuurs- en staatsrechtelijke regelingen bij een besluitvormingsprocedure.
  • Beoordelen wie een bestuurshandeling juridisch kan aanvechten en op welke wijze en gronden.
  • Op basis van een juridische analyse van de toezichtmogelijkheden en bestuurlijke handhavingsmogelijkheden adviseren welke mogelijkheden het beste ingezet kunnen worden.

Deze module kent negen gezamenlijke contactmomenten. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Ter voorbereiding op de actieve contactmomenten, die het karakter hebben van werkcolleges, bekijk je weblectures en bestudeer je literatuur. In de werkcolleges oefen je met vraagstukken. Ook krijg je gerichte feedback van je medestudenten en van de docent, kun je verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie en kun je de docent consulteren over het dossier waarop je wordt beoordeeld.

Je levert een dossier op. In dat dossier plaats je vier deelproducten, die je alle vier aan de hand van een relevante casus uit je beroepspraktijk uitwerkt. Je stelt het dossier op vanuit het perspectief van je rol in de (toekomstige) beroepspraktijk (het actorperspectief). De vier deelproducten zijn:

  1. een beschrijving van de casus, die speelt in je beroepspraktijk op basis van gegeven criteria;
  2. een analyse van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht in het kader van de aangedragen casus. Dit bevat de totstandkoming van het besluit, het bevoegde orgaan en de eisen waaraan het besluit moet voldoen;
  3. een uiteenzetting van de diverse mogelijkheden van alle belanghebbende(n) om het besluit juridisch aan te vechten.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September, november, februari, april
EC 5
Vakgebied Juridisch
Hospitality & Facility Management
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID C33D