Skip to content Skip to navigation menu
Veiligheid door ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ordening is een belangrijk instrument om de veiligheid van steden en dorpen te vergroten. Door intensief gebruik van gebieden nabij activiteiten met gevaarlijke stoffen, zoals productie en transport, of van overstromingsgevoelige gebieden kan het aantal mensen dat is blootgesteld aan overstromings- en externe veiligheidsrisico’s toenemen. Binnen deze module besteden we aandacht aan juridische instrumenten waarmee je de gewenste inrichting van een gebied kan vastleggen, aan het analyseren van fysieke veiligheidsrisico’s, het realiseren van veiligheidsmaatregelen en het adviseren op gebied van bestuurlijke keuzes. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  • Je analyseert de externe veiligheidsrisico’s vanuit het perspectief van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico en kunt op basis van de geldende juridische kaders voor ruimtelijke ordening en externe veiligheid verantwoorden welk risico acceptabel is en welke maatregelen genomen moeten worden om de risico’s aanvaardbaar te houden.
  • Je analyseert de overstromingsrisico’s vanuit het perspectief van het lokaal individueel risico en het groepsrisico, je kunt op basis van de geldende de juridische kaders voor ruimtelijke ordening en waterveiligheid verantwoorden welk risico acceptabel is en adviseert vanuit het perspectief van meerlaagsveiligheid welke maatregelen genomen moeten worden om de risico’s aanvaardbaar te houden.
  • Je borgt de uitvoering van veiligheidsmaatregelen door expliciet te maken op welke wijze en via welke instrumenten uit de Wet ruimtelijke ordening de veiligheidsmaatregelen kunnen worden gerealiseerd.
  • Je kunt aangeven welke partijen op welke manier bij de totstandkoming van veiligheidsparagrafen betrokken moeten worden.
  • Je kunt in een adviesgesprek uitleggen hoe met een veiligheidsvraagstuk omgegaan kan worden en welke bestuurlijke keuzen hierbij gemaakt moeten worden.

Deze module kent vier gezamenlijke bijeenkomsten.

We starten met een introductie van de thematiek en een toelichting op producten die je op gaat leveren en het adviesgesprek dat je in week 9 of 10 zult voeren. Voor de meeste bijeenkomsten bestudeer je vooraf de voorgeschreven literatuur en kun je formatieve toetsen maken om je kennispeil te checken. Je verdiept je tijdens de bijeenkomsten  in de onderwerpen en de actuele wet- en regelgeving en werkt in workshops aan de veiligheidsparagrafen die je oplevert.

Verwante opleidingen
Integrale Veiligheidskunde

Je wordt beoordeeld op een portfolio en een adviesgesprek van 15 minuten. In je portfolio beschrijf je een veiligheidsparagraaf over externe veiligheidsrisico’s en een paragraaf over overstromingsrisico’s.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

startdatum September
EC 5
Vakgebied Veiligheid & Leefomgeving
Onderwijs & Opleiden
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OIVK03D