Skip to content Skip to navigation menu
Basis Externe Veiligheid

Externe veiligheid is voortdurend in beweging. Nieuwe inzichten volgen elkaar in rap tempo op en regelgeving wordt verder ingevuld. De nieuwe Omgevingswet komt eraan en hierbij wordt externe veiligheid in omgevingsveiligheid opgenomen. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op de beheersing van risico’s rondom de productie, verwerking, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen.

Kennis over externe veiligheid is onder andere nodig bij het vergunnen van nieuwe risicovolle inrichtingen, het handhaven van de vergunde situatie en de inrichting van de ruimte rondom risicobronnen. Daardoor zijn meerdere partijen betrokken bij de uitvoering van externe veiligheidsvraagstukken, zoals lokale overheden, bedrijven en veiligheidsregio’s.

De basiscursus Externe Veiligheid is getoetst aan de in de rapportage 'SUEVA Fase 2 QC eindtermen externe veiligheid versie 3' vastgelegde eindtermen. Op basis van de toetsing is vastgesteld dat de basiscursus voldoet aan het vereiste kennisniveau C.


Duur 5  Dagen
Sector Economie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

€ 1.495,00

Met deze basiscursus ben je in vijf dagen op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in dit vakgebied. Na het succesvol afronden van de basiscursus ontvang je het certificaat 'Basiscursus Externe Veiligheid'.

Deze cursus richt zich op (beleids)medewerkers van regionale uitvoeringsdiensten, gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s en inspectiediensten, die zich bezighouden met externe veiligheid, milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, vergunningverlening, toezicht en handhaving en openbare veiligheid. Het programma is daarbij ook zeer geschikt voor medewerkers van bedrijven en adviesbureaus die met externe veiligheidsvraagstukken in de praktijk te maken krijgen.

Cursusdata

20 september 2017
27 september 2017
4 oktober 2017
11 oktober 2017
18 oktober 2017

De basiscursus richt zich primair op de vergunningverlener, handhaver en deskundige Externe Veiligheid, die nieuw is in het werkveld of toe is aan een opfriscursus. Het programma bestaat uit vijf dagen, die zijn opgezet langs de kennisdomeinen zoals deze beschreven staan in het programma ‘Uitvoering met Ambitie’ (Rapportage SUEVA; eindtermen). Om je kennisniveau vast te stellen, wordt binnen de cursus een toets afgenomen. Na het succesvol afronden van de basiscursus ontvang je een certificaat.

Het programma ziet er als volgt uit (onder voorbehoud):

Dag 1
Er wordt ingegaan op enkele kernbegrippen en hoofdlijnen uit het externe veiligheidsbeleid. Daarnaast wordt een casus besproken. Kernbegrippen: gevaarlijke stoffen, risico’s, plaatsgebonden risico, groepsrisico, objecten en inrichtingen.

Dag 2
Tijdens deze cursusdag wordt specifiek ingegaan op de eisen voor de opslag van gevaarlijke stoffen. De classificatie van gevaarlijke stoffen (ADR, GHS, Reach verordening) en de eisen die voortvloeien uit de PGS 15 komen aan bod. Ook worden begrippen in het kader van BRZO 2015 behandeld.

Dag 3
De focus ligt op deze dag op de toepassing van externe veiligheidsnormen bij de inpassing van risicovolle activiteiten met gevaarlijke stoffen (productie, opslag en transport) in de ruimtelijke ordening. Daarnaast wordt een casus behandeld.

Dag 4
Tijdens de vierde cursusdag staat wetgeving rondom externe veiligheid centraal, waarbij veel praktijkvoorbeelden gebruikt worden. Daarnaast wordt er op de toepassing van het externe veiligheidsbeleid in de omgevingsvergunningverlening en op de Omgevingswet ingegaan.

Dag 5
Daarna staat verantwoording van groepsrisico centraal. Hoe gaan we strategisch om met extern veiligheidsbeleid en de nieuwe Omgevingswet. Een bestuurder zal zijn/haar ervaringen en visie geven rondom het externe veiligheidsbeleid.

Er worden geen specifieke toelatingseisen gehanteerd.

De kosten voor deelname aan deze cursus zijn € 1.495,- per deelnemer (inclusief catering en documentatiemateriaal). Indien je werkzaam bent bij een provinciale, regionale of gemeentelijke organisatie kun je deze kosten wellicht declareren in het kader van de Programmafinanciering Externe Veiligheid. Overleg dit met je scholingscoördinator.


Annuleringsvoorwaarden
Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden. Bij onvoldoende deelname starten de cursussen niet.

Inhoudelijke vragen

Drs. Monique C.C.M. Heck, Projectleider
T: 06 5110 2213
E: m.c.c.m.heck@saxion.nl

Vragen over aanmelding en facturering 

Mw. Marjoleine Kepel, Projectsupport
T: 088 019 3039
E: externeveiligheid.brr@saxion.nl

startdatum 20 september
Vakgebied Veiligheid & Leefomgeving
Studievorm Cursus
Vakgebied Veiligheidskunde
dagTijdstip Woensdag
Locaties Deventer
ID KCS61