Skip to content Skip to navigation menu
Basisonderwijs, Bewegen en Leren
Bewegen tijdens het leren vergroot niet alleen het plezier in leren. Uit onderzoek blijkt dat je makkelijker leert en beter en langer onthoudt als je beweegt tijdens het leren. Beweging betrekken bij het leren zorgt voor een meer uitdagende leeromgeving en dit draagt weer bij aan een hogere betrokkenheid
én een optimaal leerresultaat.
Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Enschede

De cursist (leerkracht) krijgt meer inzicht in- en kennis van bewegen op school. Bewegen op school in de breedste zin van het woord dekt namelijk meerdere doelen. Bewegen kan immers zeer veelzijdig worden bekeken en toegepast. Uitgangspunt is op veel scholen het streven naar hoge(re) opbrengsten. Wanneer bewegen veelzijdig wordt toegepast kan de opbrengst voor de school zijn dat er betere leerresultaten worden geboekt. Naast een opbrengst voor de school en de cursist kan deze nascholing de leerlingen veel opleveren. Het betrekken van beweging in de klas zorgt voor een gevarieerde didactische aanpak. Er vindt meer afwisseling plaats en daarmee kom je tegemoet aan verschillende leerstijlen van kinderen. Wanneer bewegen tijdens het leerproces in de klas worden ingezet, is het niveau van kinderen irrelevant. Elk kind, los van zijn of haar beweeg(on)mogelijkheden kan deelnemen aan de activiteiten. Door het gebruiken van beweging in de klas wordt ook tegemoet gekomen aan kinderen met leermoeilijkheden. Kinderen met bijvoorbeeld dyslexie zijn vaak gebaat bij een aanpak die bewegen en leren verbindt. Bewegen legt niet alleen een verbinding tussen je hersenhelften, maar het verbindt ook met elkaar. Je leert samen, werkt samen en leert omgaan met elkaars (on)mogelijkheden. Dit komt ten goede aan het pedagogische klimaat in de klas en in de school.

 

Kinderen zitten gemiddeld 6 uur per dag stil in de klas. In ons huidige onderwijs is er weinig sprake vanbewegen tijdens het leren en tussen de lessen door. Er is de laatste jaren ‘beweegtijd’ ingeleverd voor ‘leertijd’. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter aangetoond dat lichaamsbeweging de leerprestaties op korte en lange termijn aanzienlijk verbetert. Je werkt taakgerichter en onthoudt de stof langer als je beweegt tijdens het leren. Als je stilzit gebeurt er relatief weinig in je lichaam, terwijl er juist van alles gebeurt als je gaat bewegen. Zo gaat er tijdens het bewegen extra bloed en zuurstof naar je hersenen, worden er extra verbindingen tussen hersencellen gelegd en positieve hormonen aangemaakt. Leerlingen raken hun energie kwijt, waardoor ze weer geconcentreerd aan de slag kunnen. Naast al deze processen is het natuurlijk een welkome onderbreking tijdens een lesdag.

Genoeg redenen dus om in beweging te komen!

Opzet van de nascholing

Tijdens iedere bijeenkomst worden nieuwe theoretische inzichten gekoppeld aan de praktijk. Tevens wordt er gewerkt vanuit de eigen ervaringen van cursisten. Na iedere bijeenkomst krijgt de cursist de mogelijkheid om het geleerde in de eigen praktijk uit te voeren en de effecten daarvan te onderzoeken. De terugkoppeling hiervan vindt in de bijeenkomsten plaats.

In de nascholing wordt geleerd hoe bewegen gekoppeld kan worden aan leren.  De volgende thema’s komen aan bod:

1. Bewegend leren / bewegingsintegratie

2. Bewegingstussendoortjes

3. Tegengaan van sedentair gedrag = langdurig zitten

Gevalideerd door het lerarenregister.

 

Locatie
De bijeenkomsten vinden plaats bij Saxion in Enschede 
Ook kunnen we op je eigen school een incompanytraject verzorgen.

Bijeenkomsten
Vier bijeenkomsten op dinsdag 3 oktober, 17 oktober, 31 oktober en 14 november 2017 van 16.30uur tot 19.30 uur.  Een broodmaaltijd is inbegrepen.

Verdiepingscursus
Na het afronden van de basiscursus is er een mogelijkheid tot het volgen van de verdiepingscursus.  Deze bestaat ook uit vier bijeenkomsten en zal voornamelijk vakspecifiek worden ingericht.  Rekenen, taal en de inzet van de buitenomgeving komen aan bod.

Leerkrachten die werkzaam zijn in het basisonderwijs. Deze nascholing richt zich voornamelijk op de groepen 3 tot en met 8. Voor specifiek het jonge kind, verwijzen wij u naar het Expertisecentrum Het Jonge Kind van Saxion.

 

De kosten bedragen € 425,--. Hierbij gaan we uit van een groep van minimaal 9 deelnemers.

Voor info en aanmelding:

Bureau Professionalisering APO
T: 088 019 6880

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Locaties Enschede
ID KCS07_sps_ens