Skip to content Skip to navigation menu
Basisonderwijs, Onderwijskundig expert wetenschap en technologie
Als expert je schoolteam meenemen in het 21e eeuws leren. De kansen grijpen die het Onderzoekend & Ontwerpend leren en de 21e eeuwse vaardigheden bieden. Wetenschap & Technologie een duurzame plek geven in jullie onderwijs. Dat is waar je voor gaat in de post-hbo “Onderwijskundig Expert Wetenschap & Technologie”.
Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

 Aan het eind van deze post-hbo ben je in staat om: 

 
  • Onderwijs te ontwerpen en te verzorgen vanuit het onderzoekend en ontwerpend leren;
  • Als coach de leerlingen te stimuleren om onderzoeksvragen te stellen en ze te begeleiden bij het onderzoek doen;
  • Je eigen kennis en vaardigheden rondom Wetenschap & Technologie onderwijs te blijven uitbreiden en verdiepen;
  • Je schoolteam te inspireren en te ondersteunen bij het toepassen van het onderzoekend en ontwerpend leren in de klas;
  • Met de directie en het schoolteam op basis van de visie en schooldoelen een ontwikkelingstraject te ontwikkelen en te begeleiden.

De bijeenkomsten zijn zowel praktisch als theoretisch van aard. Daarbij komen de volgende zaken aan bod: 

  • Theorie en empirisch onderzoek;
  • Concrete ideeën voor de praktijk;
  • Didactische principes en wijze waarop deze vorm krijgen in de dagelijkse praktijk;
  • Ruimte voor professionele dialoog met collega’s en peer feedback

Tijdens de opleiding leer je Wetenschap & Technologie onderwijs te ontwerpen en te geven. Je breidt je kennis en vaardigheden uit over het onderzoekend en ontwerpend leren in de klas en over de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Naast onderwijs in je eigen klas leer je stapsgewijs je schoolteam mee te nemen in deze ontwikkeling. Jij zorgt er als kartrekker en inspirator voor dat het onderzoekend en ontwerpend leren in de hele school wordt geïmplementeerd.

 

 

 

Het is een tweejarige opleiding die start in oktober 2017. Zowel in Deventer als in Enschede, op de maandagmiddag van 15.30 tot 18.30 uur. Het traject bestaat uit 16 bijeenkomsten van 3 uur. Deze bijeenkomsten zijn verdeeld over vier blokken.

Blok 1
In het eerste blok breng je je eigen beginsituatie in kaart. Voor zowel jezelf als voor jouw school. Deze context vormt het startpunt van de opleiding. Daarnaast maak je kennis met twee belangrijke didactische aanpakken binnen de opleiding: onderzoekend leren en ontwerpend leren. Je verkent de stappen van deze cyclussen en de bijbehorende onderzoeks- en ontwerpvaardigheden. Aan het eind van het blok ben je in staat om een onderwijsontwerp te maken volgens de didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren.

Blok 2
In blok twee doe je vakinhoudelijke en vakdidactische kennis op over natuurkundige en technische thema’s. Vervolgens weet je hoe je die kennis kunt overbrengen aan je leerlingen door middel van het onderzoekend en ontwerpend leren. Hierbij zorg je er steeds voor dat je aansluit bij de beginsituatie van je leerlingen. Je leert (mis)concepten bij kinderen te herkennen en onderzoek in de klas vorm te geven en te begeleiden. Dit blok gaat ook over het coachen van collega’s. Aan het eind van het blok ben je in staat om je collega’s te inspireren en te ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Blok 3
In het derde blok leer je hoe je Wetenschap & Technologie koppelt aan het onderwijsprogramma in je eigen basisschool. Je leert kansen te zien en te benutten om W&T onderwijs en de 21e eeuwse vaardigheden te integreren in het bestaande onderwijs. Je leert hoe je de onderzoekende houding van je leerlingen stimuleert bij taal, rekenen, zaakvakken en de beeldende vakken. Ook leer je doelen en inhouden van verschillende vakken slim te combineren. Tijdens blok 3 staat eveneens het vormgeven van W&T onderwijs met je eigen schoolteam centraal.

Blok 4
Tijdens het laatste blok richt je je op de schoolontwikkeling voor de komende jaren. Wat is er nodig om W&T op een duurzame manier te implementeren in jullie onderwijs? Waar staat de school op dit moment? Wat is de visie en wat zijn de doelen voor de komende jaren? Waar liggen de leerbehoeften van je collega’s? Op basis hiervan zet je een schoolontwikkelingstraject uit, in samenwerking met de directie en het team.

 

 

Start oktober 2018. Planning volgt

Deze post-hbo training kan ook incompany worden uitgevoerd binnen de stichting.

De opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. 
De deelnemers ontvangen aan het einde van de opleiding een geregistreerd post-hbo diploma. Mits aan alle opleidingsverplichtingen zijn voldaan. 

Gevalideerd door het lerarenregister

Deze post-hbo opleiding is ontwikkeld voor leerkrachten in het basisonderwijs.

Om mee te doen aan de post-HBO opleiding schrijf je een motivatiebrief. In deze motivatiebrief komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod:

1.  Jouw persoonlijke motivatie om aan de opleiding deel te nemen (gericht op je eigen ontwikkeling in W&T-onderwijs, maar ook als voortrekker hiervan in de school). 

2. Eerdere cursussen en opleidingen op het gebied van W&T en onderzoekend en ontwerpend leren.   En je ervaring met en kennis van W&T en onderzoekend en ontwerpend leren.

3. De motivatie vanuit de school (directie) om te investeren in een onderwijskundig expert W&T in het kader van schoolontwikkeling en hoe de rest van het team gemotiveerd wordt om mee te gaan in
     deze ontwikkeling.

Je schrijft de motivatiebrief samen met je directie. Door deze brief te ondertekenen geven jullie beiden formeel jullie ‘commitment’ aan voor deze opleiding. Met het uitspreken van commitment, wordt er bij de post-HBO opleiding vanuit gegaan dat de directie én de teamleden in de school bereid zijn om, in samenwerking met de deelnemer van de opleiding, tijd en energie te investeren in school brede W&T ontwikkeling. Deelname aan de opleiding betekent dus dat ook teamleden tijd willen én mogen investeren in opdrachten vanuit de opleiding, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van W&T-lessen. 

 

 

De kosten bedragen € 2845,- per persoon, inclusief lesmateriaal en exclusief literatuur.

Voor inhoudelijke vragen:
Sandra van Aalderen, docent en onderzoeker
E: s.i.vanaalderen@saxion.nl

Voor algemene vragen:
Betsie Gerrits, projectcoördinator
T:  088 019 3732
E: e.a.gerrits@saxion.nl

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Post HBO
Cursus
Locaties Deventer
Enschede
ID KCS34