Skip to content Skip to navigation menu
Beroepsopleiding Accountant Administratieconsulent (AA)

Accountant Administratieconsulent (AA) is een opleiding voor financieel professionals die MKB-ondernemers verdergaand willen adviseren over de financiën, administratie en bedrijfsvoering. De opleiding is verdeeld in een theoretische opleiding en een praktijkopleiding. De duur van de opleiding is afhankelijk van je vooropleiding.

 

Duur 2  Jaren
Sector Economie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer, Enschede

Binnen de accountantswereld zijn twee richtingen te onderscheiden. Je kunt kiezen voor het controleren of het samenstellen, dat voornamelijk door de MKB-accountant wordt gedaan. De MKB-accountant is hoofdzakelijk gericht op de financieel, economische en bedrijfskundige begeleiding van de kleinere MKB-ondernemer. Dit is zowel uitvoerend en ondersteunend op administratief gebied en raadgevend op financieel, fiscaal en economisch gebied. De MKB-accountant is ook bekend met de privé-omstandigheden van de ondernemer en fungeert als klankbord en raadgever.

Heb jij een accountancy opleiding en affiniteit met de ondernemer en zijn/haar onzekerheden? Of heb je een bedrijfseconomische opleiding en wil je als accountant betrokken zijn bij de MKB-ondernemer? Kies dan de Beroepsopleiding Accountant Administratieconsulent (AA).

Beroepen in het Accountancy-Netwerk

Als je langer bij een accountantskantoor werkt en naarmate de opleiding vordert krijg je steeds meer verantwoordelijkheden. Na het behalen van je theorie - en praktijkonderdeel kun je onder andere gaan werken als:

 • (assistent)accountant in de samenstelpraktijk
 • zelfstandig accountant met een eigen kantoor
 • assistent-accountant bij een belastingadvieskantoor
 • financieel analist bij een accountantskantoor
 • bedrijfsconsultant bij een accountantskantoor of belastingadviesbureau
 • controller bij een grotere organisatie

Bij welke bedrijven kun je werken?

Het meest voor de hand liggend zijn accountantsorganisaties, maar ook belastingadvieskantoren. Verder kun je bij diverse financiële, economische en/of administratieve functies aan de slag bij de overheid of in het bedrijfsleven.

Bekijk het verhaal van alumnus Rick Boersma, die de opleiding Accountancy afrondde en nu werkzaam is als associate.

 

Of bekijk het verhaal van alumnus Sharona Bos, die de opleiding Accountancy afrondde en nu werkzaam is als assistent accountant.

De opleiding tot Accountant Administratieconsulent (AA) is verdeeld in een theorie- en praktijkdeel. De duur van de opleiding is afhankelijk van je vooropleiding. De beroepsopleiding AA duurt 2 jaar. In het geval je een vooropleiding bachelor Bedrijfseconomie of SPD Bedrijfsadministratie hebt gedaan moet je rekening houden met een tweejarig voortraject. De studieduur kan dan oplopen tot vier jaar.

Om de opdrachten goed uit te kunnen voeren is het raadzaam werkzaam te zijn bij een accountantskantoor of organisatie die voldoet aan de eisen en voorwaarden die door de NBA gesteld zijn. Dit is ook van belang als gestart wordt met de praktijkopleiding. De vrijdag is in de accountancybranche een gebruikelijke dag voor het volgen van een studie.

Vanaf 2015 zijn de CEA-eindtermen ingrijpend herzien. Daarbij is er een differentiatie aangebracht in eindtermen voor certificerende en niet-certificerende accountants. Saxion biedt alleen de opleiding tot niet-certificerend accountant aan. Omdat de afgestudeerde MKB-accountant geen controleverklaringen meer mag afgeven is het aandeel controletechniek kleiner geworden. Hiervoor in de plaats zijn de onderdelen Risico Gericht Samenstellen, Fiscaal- Juridische advisering, bedrijfsanalyse en -overname en ICT sterk vergroot. In plaats van het controledeel wordt meer gefocust op de begeleiding en advisering van de MKB-ondernemer. De nieuwe praktijkgerichte opleiding blijkt een schot in de roos, lees hier meer over de wijzigingen in het persbericht van de Commissie Eindtermen Accountantsopleidingen (CEA)

Tijdens je studie

Omdat je tijdens de beroepsopleiding ook binnen een (samenstel)accountantskantoor werkt kun je theorie en praktijk goed verbinden. Tegelijkertijd doe je de noodzakelijke werk- en levenservaring op die noodzakelijk is om uit te groeien tot een volwaardig financieel professional die de MKB-ondernemer verwacht en nodig heeft.

Je krijgt inzicht in het zo optimaal inrichten van organisaties, zodat financiële risico's worden gekend én beheerst. Maar ook in de fiscaal-juridische aspecten, ICT en strategische analyses, bedrijfsovernames en advisering op al deze gebieden.

 Onderwijseenheden

De opleiding bestaat, naast een eventueel schakelprogramma, uit de volgende onderwijseenheden (totaal 60 EC):

Audit & Assurance 3 (7 EC)

Centraal in deze module staat het “assurance framework”. Zo worden overige assurance opdrachten, beoordelingsopdrachten en transactiegerelateerde adviesdiensten behandeld. De algemene doelstellingen van deze module zijn ontleend aan de CEA-eindtermen.

Saxion heeft een post-hbo opleiding met de oriëntatie ‘Accountancy-MKB’. Dat betekent dat afgestudeerde accountants van deze opleiding in beginsel in staat dienen te zijn om beoordelingsopdrachten en andere assurance-opdrachten uit te voeren. Voor andere assurance-opdrachten geldt de aanvullende eis dat het opdrachten betreft:

 • ten behoeve van een beperkte kring van gebruikers (besloten verkeer), met een doelstelling van de opdracht en de rapportage die specifiek is afgestemd op de gebruikerskring;
 • met een beperkte complexiteit en waarbij geen sprake is van het gebruik maken van complexe interne beheersings- (incl. IT-) systemen, en
 • waarvan de gegevens van het te toetsen object niet zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening

Toetsing module

De toetsing van deze module is een schriftelijk (landelijk) examen.

Risicogericht samenstellen (8 EC)

Het samenstellen van jaarrekeningen is een kernactiviteit van accountants die werkzaam zijn in een MKB-praktijk. Van een accountant wordt verwacht dat hij als specialist op het gebied van externe verslaggeving in staat is voor zijn cliënten een jaarrekening op te stellen in overeenstemming met de van toepassing zijnde standaarden. De belangrijkste standaarden daarbij zijn de wettekst inzake financiële verslaggeving (BW2 T9) en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ en RJk), alsmede Richtlijn 4410 uit de Controle- en overige standaarden (NV-COS). Naast het opstellen van jaarrekeningen zijn accountants ook vaak betrokken bij het reviewen van jaarrekeningen en dossiers die door collega’s in de eigen praktijk zijn opgesteld. De algemene doelstellingen van deze cursus zijn dan ook:

 • Het verkrijgen van diepgaand inzicht in de werkzaamheden die gedaan moeten worden bij het al dan niet risicogericht samenstellen van jaarrekeningen; en
 • Het verkrijgen van diepgaand inzicht in de verslaggevingstechnische aspecten van jaarrekeningen.

Toetsing module

De toetsing van deze module vindt plaats middels een rapport en een afsluitend mondeling assessment.

Fiscaliteit 3 (7 EC)

De module Fiscaliteit en Recht behandelt verschillende fiscale en civielrechtelijke aspecten. Tijdens je werkzaamheden op een accountantskantoor of in een financiële functie kom je veelvuldig met deze aspecten in aanraking. Je dient niet alleen over kennis te beschikken, maar je dient de kennis ook te kunnen toepassen en met behulp van deze kennis te adviseren. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Hoe begeleid je een klant die zijn IB-onderneming wil omzetten naar een BV?
 • Welke aandachtspunten zijn er bij de overdracht van een onderneming of BV naar de volgende generatie?
 • Wat adviseer je aan het management van een onderneming dat dreigt failliet te gaan?

Wellicht ben je tijdens je werk als accountant MKB adviseur al een aantal van deze vragen tegen gekomen. Na het volgen van dit vak heb je voldoende theoretische bagage om deze vragen goed te kunnen beantwoorden en je klant van een deugdelijk advies te kunnen voorzien. Tevens heb je in kaart wanneer de problematiek dusdanig ingewikkeld wordt dat je een specialist (fiscalist of jurist) moet inschakelen.

De kernonderwerpen van deze module hebben betrekking op de volgende specifieke onderdelen van het vakgebied Fiscaliteit en Recht:

 • vennootschapsbelasting;
 • omzetbelasting;
 • inkomstenbelasting;
 • loonheffingen;
 • formeel belastingrecht;
 • fiscale berekeningen c.q. aangiften;
 • fiscale strategieën;
 • faillissementsrecht;
 • arbeids- en sociaal arbeidsrecht; en
 • personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht.

Toetsing module

De toetsing van deze module is een schriftelijk (landelijk) examen.

IT in de accountantspraktijk (8 EC)

Iedere accountant zal kunnen bevestigen dat de rol van automatisering niet meer weg te denken is bij de werkzaamheden. Dit geldt zowel voor de automatisering van de eigen werkzaamheden als voor de invloed van automatisering bij opdrachtgevers. MKB-accountants spelen vaak een belangrijke adviserende rol bij de keuze van softwaresystemen en de implementatie daarvan bij hun cliënten.

In het verleden is regelmatig aandacht gevraagd voor het feit dat in de accountantsopleidingen wereldwijd te weinig aandacht is besteed aan information technology (IT). Binnen de opleiding AA hebben wij daarom deze nieuwe cursus opgenomen, waarin verschillende aspecten van automatisering vanuit verschillende invalshoeken worden belicht. De algemene doelstelling van deze module is het verkrijgen van diepgaand inzicht in de mogelijkheden van en de gevolgen van automatisering op het eigen werk en op de werkzaamheden die bij cliënten gedaan worden.

Toetsing module

De toetsing van deze module vindt plaats middels een rapport en een afsluitend mondeling assessment.

Strategische analyse (13 EC)

De werkzaamheden van veel accountants betreffen voornamelijk assuranceopdrachten. Voor de MKB-accountant is vooralsnog het samenstellen van jaarrekeningen de kernactiviteit. Gezien de brede algemene bedrijfseconomische-, fiscale-, organisatiekundige- en financieringskennis wordt de MKB-accountant vaak gevraagd om een advies te geven. Dit advies kan op alle voornoemde gebieden betrekking hebben. Een bijzonder onderwerp waarover accountants adviseren betreft strategie. Bij strategiebepaling gaat het om een combinatie van kennis, kunde en vaardigheden op de gebieden van de organisatie zelf alsmede van haar omgeving. Deze cursus gaat over strategie en wat er allemaal gedaan moet worden om een strategie te kunnen formuleren en te implementeren.

De algemene doelstellingen van deze cursus zijn:

 • Inzicht verkrijgen in het tot stand komen van een ondernemingsstrategie en de wijze waarop deze geïmplementeerd kan worden. Benadering vanuit verschillende invalshoeken.
 • De samenhang tussen de verschillende disciplines: markt, financiering, organisatie (verandering) en bedrijfsvoering.
 • Inzicht verkrijgen in de verhoudingen op de markt (nationaal en internationaal).

Toetsing module

De toetsing van deze module vindt plaats middels een beroepsproduct.

Advisering bedrijfsovername (11 EC)

De werkzaamheden van accountants betreffen voornamelijk assurance-opdrachten. Voor de MKB-accountant is vooralsnog het samenstellen van jaarrekeningen de kernactiviteit. Gezien de brede algemene bedrijfseconomische-, fiscale-, organisatiekundige- en financieringskennis wordt de MKB-accountant vaak gevraagd om een advies te geven. Dit advies kan op alle voornoemde gebieden betrekking hebben. Een bijzondere vorm van advisering betreft bedrijfsoverdracht. Bij de advisering inzake een bedrijfsoverdracht (dit is inclusief de voorbereidingen voor verkoop) gaat het om een combinatie van kennis, kunde en vaardigheden op de gebieden van de organisatie zelf als van haar omgeving. Deze cursus gaat over bedrijfsoverdracht welke zowel betrekking kan hebben op de verkoper als op de koper en welke activiteiten allemaal uitgevoerd moet worden om een bedrijfsoverdracht goed te laten verlopen.

De algemene doelstellingen van deze module zijn:

 • Inzicht verkrijgen in het tot stand komen van motieven om een organisatie te kopen of te verkopen. Benadering vanuit verschillende invalshoeken.
 • De samenhang tussen de verschillende belanghebbenden: koper, verkoper, belegger, investeerder, financier, belastingdienst en de medewerkers.
 • Nagaan of internationale aspecten hier nog een rol van betekenis kunnen spelen.

Toetsing module

De toetsing van deze module vindt plaats middels een beroepsproduct.

Gedrag, ethiek en besluitvorming (6 EC)

Naast systemen en processen wordt het belang van gedrag in het kader van de beroepsuitoefening

steeds belangrijker. Zowel als het gaat om (professioneel) gedrag van de beroepsbeoefenaar als het

verkrijgen van inzicht in het gedrag van de klant/opdrachtgever.

Het algemene doel van de module GEB is inzicht te verschaffen in de beginselen en theorieën met betrekking tot (professioneel) gedrag. De module GEB richt zich zodoende op relevante delen van de persoonlijkheidspsychologie en de invloed van de situatie en omgeving op zowel eigen gedrag als besluitvorming. Dat maakt dat de beginnend beroepsbeoefenaar in staat zal zijn om te gaan met moeilijke situaties zoals voet-bij-stukhouden, stellen van grenzen en communiceren over moeilijke kwesties. Ook wordt ingegaan op het begrijpen van teamprocessen en leiderschap en heeft het voor

accountants zo belangrijke proces van professionele oordeels- en besluitvorming (inclusief morele oordeelsvorming) een belangrijke plaats in deze module.

Toetsing module

De toetsing van deze module vindt plaats middels een referaat.

Slotexamen

Met dit slotexamen sluiten studenten het theoretische deel van de opleiding tot accountant-administratieconsulent af. Het slotexamen is er dan ook op gericht om vast te stellen, dat de kandidaat voldoende kennis heeft van de door de CEA voorgeschreven eindtermen behorend bij het theoretische deel van de opleiding en dat hij een gesprekspartner is op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar.

Tijdens het slotexamen kunnen alle onderdelen uit de theorieopleiding worden besproken, in de context van de door de student uitgewerkte praktijkopdrachten. Deze praktijkopdrachten betreffen de door de kandidaat uitgewerkte beroepsproducten uit het tweede jaar (Strategische Analyse en en Advisering Bedrijfsovername) en het referaat voor Gedrag, Ethiek en Besluitvorming.

Om aan het eindgesprek te kunnen deelnemen moeten alle overige onderdelen uit het theoretisch programma met een voldoende zijn afgerond.

Toetsing module

De toetsing betreft het slotexamen, bestaande uit een presentatie verzorgd door de student en een professioneel gesprek daarop volgend.

Na het behalen van alle vakken van de Beroepsopleiding AA krijg je het ‘Theoretisch Getuigschrift’. Na het behalen van de praktijkopleiding kunt je je inschrijven in het accountantsregister en krijg je de titel AA.

Permanente educatie

Als accountant moet u voldoen aan vakbekwaamheidseisen, zodat de samenleving kan (blijven) vertrouwen op het werk van accountants. Dit doen accountants door kennis en vaardigheden voortdurend te ontwikkelen (zogenoemde Permanente Educatie, PE). Permanente educatie is erop gericht de basiskennis van de RA en de AA binnen het vakgebied waarop hij werkzaam is te onderhouden en de ontwikkelingen binnen dit vakgebied bij te houden. Voor het publiek en werkgevers biedt dit de geruststelling dat de accountant als individu en als beroepsgroep werkt aan het naleven van kwaliteitsnormen gedurende de gehele carrière.

Werken en leren

Werken en leren gaan in de huidige samenleving hand in hand. Hoeveel jaar ervaring je ook hebt: je blijft altijd vragen houden over je vak. Als accountant moet je proactief en bereid zijn je kennis en vaardigheden continu te ontwikkelen.

Erkende PE-instellingen

Saxion (Academie Financiën, Economie & Management) is een erkende PE-instelling en is gerechtigd cursussen met vermelding van gecertificeerde PE-uren aan te bieden.Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je beschikt over het bachelordiploma accountancy. Als je de vooropleiding bachelor Bedrijfseconomie, SPD of een andere economische opleiding hebt gedaan wordt in overleg een schakelprogramma vastgesteld. Nadat je deze hebt voltooid ben je toelaatbaar. In de tabel onder ‘programma en kosten’ is opgenomen welke onderdelen binnen het programma vallen.

Heb je belangstelling voor deze post-hbo opleiding en voldoe je aan de toelatingseisen? Meld je dan hier aan.

Voor algemene informatie of vragen over aanmelding terecht bij: 
dhr. B. van Dijk
b.vandijk@saxion.nl.

Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij: 
dhr. R.H.M. Engberink
r.h.m.engberink@saxion.nl

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Vakgebied Finance & Control
Studievorm Cursus
Post HBO
Profiel Hbo
Vakgebied Economie
dagTijdstip Lesdag is vrijdag
Studiebelasting 20hours
Locaties Enschede
Deventer
ID XCBOPAA