Skip to content Skip to navigation menu
Brein en leren

Ontdek hoe je je leerlingen het beste ondersteunt in hun leerproces

Leren op school: het gaat je leerlingen soms makkelijk af, maar kan ook veel moeite kosten. In deze module leer je hoe jij als docent effect hebt op het leerproces. Je kijkt op een verdiepende manier naar je eigen onderwijs. Daardoor kun je beter inschatten hoe jouw onderwijs door de hersenen verwerkt wordt en tot leren leidt. Zo ondersteun je je leerlingen en maak je het leren makkelijker!

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  

Na het volgen van de cursus Brein en Leren kun jij:

  • Vanuit verschillende (theoretische) perspectieven naar het leerproces kijken
  • Onderbouwd reflecteren op je eigen lessen, handelen en bredere onderwijspraktijk
  • Het onderwijskundig referentiekader toepassen op het gebied van behavioristische-, cognitivistische- en constructivistisch leertheorieën
  • Het onderwijskundig referentiekader toepassen op het gebied van hogere-denkvaardigheden en motivatie
  • Didactisch handelen van de leerkracht en leerlingen passend analyseren

Omgaan met factoren die het leerproces beïnvloeden

Met deze cursus vergroot je je kennis over de (neuro)cognitieve basis van leren. We staan onder andere stil bij de factoren die het leerproces van leerlingen beïnvloeden, zoals hun geheugen en motivatie. Je ontvangt bruikbare handvatten die je meteen in de praktijk kunt brengen!

Tijdens de bijeenkomsten wordt theoretische kennis gezamenlijk vertaald en getransformeerd naar bruikbare handvatten voor het onderwijs. Hierdoor ontwikkelt de deelnemer een kennisbasis voor het verbeteren van zijn eigen praktijk.

Bijeenkomst 1
Inhoud:
Introductie
Onderwijskunde als ontwerpwetenschap
Wat verstaan we onder leren?

Werkwijze en opdracht:
Interactief college
Deelnemers maken n.a.v. bijeenkomst 1 een video opname die als basis geldt voor deel 1 van de eindopdracht

Bijeenkomst 2
Inhoud:
Leertheorieën:
Behaviorisme en cognitivisme

Werkwijze en opdracht:
Interactief college
Docent laat voorbeeld zien van video analyse

Bijeenkomst 3
Inhoud:
Leertheorieën:
Cognitivisme en constructivisme

Werkwijze en opdracht:
Interactief college
Uitleg peerfeedback voor bijeenkomst 4

Bijeenkomst 4
Inhoud:
Peerfeedback video-analyse opdracht

Werkwijze en opdracht:
Peerfeedback in groepen van maximaal 4 deelnemers

Bijeenkomst 5
Inhoud:
Complexe cognitieve denkvaardigheden
(hogere orde denkvaardigheden, metacognitie, probleem-oplossen)

Werkwijze en opdracht:
Interactief college
Keuze maken voor thema
Groepen indelen deelopdracht 2

Bijeenkomst 6
Inhoud:
Motivatie en leermentaliteit

Werkwijze en opdracht:
Interactief college
Overleggen thema-groepen (15 min)

Bijeenkomst 7
Inhoud:
Werken in expertgroepen aan thema presentatie

Werkwijze en opdracht:
Werkcollege: in groepen voorbereiden inhoud presentatie

Bijeenkomst 8
Presentaties

Naast deze inhoudelijke inzichten biedt de module de deelnemers de kans kennis te maken met de inhoud en het niveau van masteronderwijs, zoals wordt aangeboden in de Master Leren en Innoveren - Teacher Leader.

De module bestaat uit acht bijeenkomsten van drie uur. Daarnaast zullen deelnemers twee opdrachten uitvoeren en deze verwerken in een eindverslag. De deelnemers worden geacht de verplichte (en aanbevolen) literatuur te bestuderen in het kader van de module. De interactieve bijeenkomsten bestaan uit een combinatie van kennisoverdracht, discussie & dialoog en opdrachten.

Voor deze module staan 4 EC. Dat staat gelijk aan 104 uren. Deze uren zijn ongeveer als volgt verdeeld:

Colleges: 24 uur

Bestuderen literatuur: 40 uur

Werken aan de eindopdracht: 40 uur

Afronding/ beoordeling

De module wordt beoordeeld aan de hand van een eindopdracht waar je tijdens de module aan werkt. Het doel van deze opdracht is theorie vertalen naar en toepassen op je eigen onderwijscontext. Hiermee laat je zien dat je het referentiekader op een passende manier op je eigen onderwijspraktijk betrekt.

De eindopdracht bestaat uit twee onderdelen:

  • Het analyseren van een eigen praktijksituatie vanuit de leertheorieën
  • Het verdiepen in een van de keuzethema’s en hier een presentatie over geven

Je verwerkt beide deelopdrachten in een eindverslag. 

Certificering

Je rondt de module af door de eindopdracht met minstens een voldoende af te sluiten. Je krijgt dan een certificaat. Als je na het behalen van de module instroomt in de Saxion masteropleiding Leren en Innoveren - Teacher Leader dan krijg je vrijstelling voor deze behaalde module (artikel 18, lid 2) *. Als je alle bijeenkomsten bijwoont, maar geen eindopdracht inlevert of afrondt, dan krijg je een bewijs van deelname. Dit geeft geen recht op vrijstelling voor de master MLI-TL.

Toelating

Docenten PO, VO, MBO, HBO.

Aanmelden

Voor algemene informatie en aanmelden kun je contact opnemen met:
Yvonne Dijkhuizen, projectcoördinatie Transfer
T: 06 57773371
E: y.f.w.m.dijkhuizen@saxion.nl

Lesdagen en locaties

Deze opleiding wordt  incompany gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke wensen. De data en locatie worden in overleg vastgesteld.

 

 

Beroepenveld Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
ID XCBEL