Skip to content Skip to navigation menu
Analyseer de administratieve organisatie

De boekhouding is de basis van je financiële administratie en essentieel voor een gezonde bedrijfsvoering. Maar hoe zorg je dat je deze informatie volledig en betrouwbaar is en vervolgens goed vertaald wordt naar de juiste belanghebbenden in en buiten je organisatie? In deze module richt je je voornamelijk op de organisatie van de informatieverzorging. Je maakt kennis met het totale proces van de administratieve organisatie en interne controle: de AO/IC.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je beschrijft de Corporate Governance van je organisatie en geef aan of voldaan wordt aan de eisen van CG.
  • Je identificeert de voor de organisatie van toepassing zijnde wet- en regelgeving  en beschrijft hoe deze geoperationaliseerd wordt.
  • Je beschrijft de instrumenten (modellen en dergelijke) die de AO in kaart brengen en geeft de functie van AO aan. 
  • Je benoemt de instrumenten met betrekking tot de interne beheersing, omspannende controleverbanden en de controlemix en past deze toe.
  • Je herkent de inherente- en ondernemingsrisico's, benoemt maatregelen om de risico's te beheersen en formuleert een passend advies.
  • Je beschrijft de AO van je organisatie in hoofdlijnen, identificeert lacunes in bestaan, opzet en werking van de AO en formuleert een advies. 
  • Je analyseert op basis van je eerdere risico’s welke de impact is op de beheersing van de interne processen en de kwaliteit van de managementinformatie 
  • Je formuleert voor de organisatie een oordeel en advies over de administratieve organisatie, de omspannende controleverbanden en de gekozen controlemix, en beoordeelt deze op effectiviteit, efficiency en betrouwbaarheid.
  • Je beschrijft voor twee andere typologieën (dan de eigen organisatie) de consequenties voor AO/IC.

Deze module kent negen bijeenkomsten. Ter voorbereiding op elke bijeenkomst bestudeer je literatuur en werk je casussen uit. We starten met een introductie van de thematiek en het op te leveren eindproduct en het assessment. In de bijeenkomsten gaan we dieper in op de geanalyseerde of uitgewerkte cases en kun je verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie. Na elke bijeenkomst pas je de theorie en opgedane inzichten toe op je eigen organisatie en beroepsproducten.

Verwante opleidingen
Bedrijfseconomie

Je wordt individueel beoordeeld op een adviesrapport (= beroepsproduct), dat jij voor je eigen relevante praktijkomgeving maakt, en tijdens een assessment. Voor de organisatie die je gebruikt als relevante praktijkomgeving maak je een risicoanalyse en een adviesrapport op welke wijze de organisatie met deze risico’s om kan c.q. moet gaan. Om het adviesrapport te kunnen maken, moet je een aantal onderdelen van de organisatie analyseren en daar een oordeel over geven. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van genoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

startdatum April
EC 5
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OBE02