Skip to content Skip to navigation menu
Bestuursrecht in een internationale context

We hebben allemaal te maken met de overheid, zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk. De overheid bestuurt het land door het stellen van regels, het houden van toezicht en door handhavend op te treden. Maar welke bevoegdheden hebben bestuursorganen en welke besluiten kunnen ze nemen? Zijn er mogelijkheden om hun handelen aan te vechten? Het legaliteitsbeginsel, wat betekent dat de overheid is gebonden aan internationale regelgeving, vormt het uitgangspunt. Daarnaast zijn er ongeschreven "wetten" waaraan de overheid zich moet houden. In deze module maak je kennis met alle aspecten van het staats- en bestuursrecht, zodat je je eigen organisatie of anderen preventief of bij een casus kunt adviseren.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Deeltijd  
Module  

€ 575,00

  • Je beargumenteert welke publiekrechtelijke regelingen voor de (opleidingsrelevante) beroepsomgeving van toepassing zijn.
  • Je signaleert en analyseert bestuurs- en/of staatsrechtelijke cases in de beroepsomgeving.
  • Je hanteert kernbegrippen uit bestuurs- en staatsrechtelijke regelingen bij een besluitvormingsprocedure.
  • Je beoordeelt wie een bestuurshandeling juridisch kan aanvechten en op welke wijze en gronden.
  • Je adviseert, op basis van een juridische analyse van de toezichtmogelijkheden en bestuurlijke handhavingsmogelijkheden, welke mogelijkheden het beste ingezet kunnen worden.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: "De hbo-professional adviseert een instelling of organisatie over vraagstukken rondom besluitvormingsprocedures en inzet van handhavingsmogelijkheden."

Deze module kent negen gezamenlijke contactmomenten. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Ter voorbereiding op de actieve contactmomenten, die het karakter hebben van werkcolleges, bekijk je weblectures en bestudeer je literatuur. In de werkcolleges oefen je met vraagstukken. Ook krijg je gerichte feedback van je medestudenten en van de docent, kun je verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie en kun je de docent consulteren over het dossier waarop je wordt beoordeeld.

Je wordt individueel beoordeeld op een dossier met vier deelproducten, die je alle vier aan de hand van een relevante casus uit je beroepspraktijk uitwerkt. Je stelt het dossier op vanuit het perspectief van je rol in de (toekomstige) beroepspraktijk (het actorperspectief). De vier deelproducten zijn:

  • Een beschrijving van de casus, die speelt in je beroepspraktijk op basis van gegeven criteria;
  • Een analyse van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht in het kader van de aangedragen casus. Dit bevat de totstandkoming van het besluit, het bevoegde orgaan en de eisen waaraan het besluit moet voldoen;
  • Een uiteenzetting van de diverse mogelijkheden van alle belanghebbende(n) om het besluit juridisch aan te vechten;
  • Een beschrijving van de mogelijkheden tot toezicht en bestuurlijke handhaving van het besluit en een onderbouwd advies aan het relevante bestuursorgaan welke mogelijkheid het beste ingezet kan worden.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) September, november, februari, april
EC 5
Vakgebied(en) Juridisch
Management & Organisatie
Veiligheid & Leefomgeving
Economie
Studievorm Module
STAP
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID C33