Skip to content Skip to navigation menu
Empowerment en cliënt versterkend werken
Empowerment is een centraal begrip binnen zorg en welzijn. Maar wat bedoelen we hier nu precies mee en hoe verhoudt empowerment zich tot autonomie, zelfregie, zelfmanagement en zelfredzaamheid? Je ontwikkelt je mening en visie op empowerment. Je wordt je bewust van je eigen hulpverleningscompetenties en van de ethische dilemma’s rondom empowerment. Je ontdekt welke houdingsaspecten belangrijk zijn bij het cliëntversterkend werken op micro- en mesoniveau. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 475,00

  • Je voert een gesprek met iemand over empowerment in relatie tot zijn hulpvraag, zodat deze persoon zich bewust wordt van zijn eigen kracht.
  • Je hebt een eigen visie op empowerment en de wijze waarop je dit kunt herkennen, stimuleren en benutten in je relatie met de ander. Je doet dit zodanig dat de ander de regie krijgt of houdt over zijn leven.
  • Je onderbouwt de ethische aspecten van de (on)mogelijkheden van empowerment en je past ze toe in de keuzes die je maakt in je hulp-/zorgverlening.
  • Je ondersteunt jouw collega’s in het empowermentversterkend werken en je maakt hierbij gebruik van een gekozen methodiek of theorie.
  • Je verwoordt en onderbouwt hoe een organisatie cliëntversterkend kan werken, waardoor je invloed hebt op het beleid van een organisatie.

De module is actief en toepassingsgericht. Je verdiept je in empowerment aan de hand van literatuur, kennisclips, het beantwoorden van studievragen en het koppelen van kennis aan je praktijkervaring. In de les bespreken we de studievragen en er is aandacht voor de relatie tussen de begrippen. Aan de hand van een aantal stellingen spelen we een Lagerhuisdebat.

Je sluit de module af met een portfolio met daarin de weergave van een presentatie of artikel over empowerment. Hierin zijn de volgende onderdelen verwerkt:

  • het belang van empowerment;
  • succes- en faalfactoren van het versterken van empowerment;
  • ethische aspecten;
  • gebruik van ervaringskennis;
  • relevante literatuur.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

EC 5
Studievorm Module
ID S16D