Skip to content Skip to navigation menu
Integrale aanpak op gebied van jeugd en veiligheid
‘Jeugd en veiligheid’ is een belangrijk thema binnen het veiligheidsdomein, met onderwerpen als jeugdcriminaliteit, huiselijk geweld en kindermishandeling. Jeugdcriminaliteit betekent jeugdoverlast, maar ook zwaardere vormen van jeugdcriminaliteit, zoals gewelds- en zedendelicten. Om als veiligheidskundige goed te kunnen optreden binnen het sociaal domein moet je weten hoe jeugdproblematiek ontstaat en hoe je het kunt voorkomen of beheersen. In deze module maak je kennis met criminologische verklaringstheorieën over jeugdcriminaliteit en leer wat het verband is tussen bijvoorbeeld kindermishandeling en later crimineel gedrag. Ook ontdek je wie je samenwerkingspartners zijn en welke juridische mogelijkheden de overheid heeft om in te grijpen. Vanuit een gemeentelijk perspectief ontwikkel je een integrale aanpak van jeugdproblematiek. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  • Je analyseert problemen op het gebied van jeugd en veiligheid. Om tot een goede probleemdefiniëring te komen breng je de aanleiding van het probleem in kaart, op basis van verschillende relevante bronnen, de aard, de omvang en de probleemdoelgroep(en).
  • Je voert een causale analyse uit waarin je mogelijke verklaringen en gevolgen van problematiek op gebied van jeugd en veiligheid in kaart brengt en dit weergeeft in een causaal veldmodel. Je gebruikt hierbij relevante theorieën op het gebied van (jeugd)criminaliteit.
  • Je voert een actorenanalyse uit waarin je aan de hand van de veiligheidsketen in kaart brengt welke actoren en samenwerkingspartners betrokken zijn bij de problematiek en wat hun rollen, taken en belangen zijn. Op basis daarvan stel je een actorenmatrix op.
  • Je stelt een integrale aanpak op voor de beheersing van de jeugd- en veiligheidsproblematiek, vanuit gemeentelijk perspectief. Je beargumenteert welke beleids- en juridische maatregelen genomen moeten worden, je geeft de prioriteit aan en je beschrijft de maatschappelijke en economische haalbaarheid van de voorgestelde maatregelen.
     

Er zijn zeven bijeenkomsten. Je bereidt je hierop voor door literatuur te bestuderen, kennisclips te bekijken, de opdrachten uit te werken en/of een formatieve toets te maken. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we de opdrachten, stel je vragen over de stof en consulteer je de docent over het adviesrapport dat je op gaat leveren. Via peer review en een digitaal prikbord bevorderen we de uitwisseling tussen jou, je medestudenten en de docent.

Verwante opleidingen
Integrale Veiligheidskunde

Je levert een onderzoeksverslag en een adviesnota in met daarin een integrale aanpak voor een probleem op het gebied van jeugd en veiligheid. In je onderzoeksverslag neem je een probleemanalyse op en onderbouw je hiermee je advies. Als er al standaardoplossingen bestaan voor jouw probleem, voeg je een evaluatie toe van de effectiviteit van de oplossing. Jouw adviesnota geeft een korte en krachtige samenvatting van de conclusies van je onderzoek en een duidelijk geformuleerd advies voor de aanpak, gericht op de gemeentelijke overheid als lokale veiligheidsregisseur.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum April
EC 5
Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Veiligheid & Leefomgeving
Studievorm Module
Vakgebied Veiligheidskunde
Locaties Deventer
ID OIVK04D