Skip to content Skip to navigation menu
Maak beleid voor de stad

Leegstaande winkelpanden in het stadscentrum, een nieuwbouwwijk zonder samenhang, een ‘bloemkoolwijk’ waar de sociale veiligheid onder druk staat. Hoe verbeteren we dat? In deze module combineren we een aantal basisconcepten uit de beleidskunde met maatschappelijke, juridische ontwikkelingen en vraagstukken in onze steden. Problemen op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid vragen om innovatieve oplossingen. Of het nu gaat om leegstand, segregatie of om de gevolgen van klimaatverandering.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Deeltijd  
Module  

€ 575,00

  • Je brengt de actoren in kaart door middel van een actorenanalyse. Je benoemt de verschillende probleempercepties en analyseert de oorzaken van het vraagstuk.
  • Je benoemt de randvoorwaarden (waaronder juridische kaders, discretionaire ruimte) voor het beleid en de gewenste beleidseffecten. Vervolgens formuleer je een aantal beleidsalternatieven en geef je aan welke instrumenten te gebruiken zijn.
  • Je maakt een niet-monetaire kosten-batenanalyse en rangschikt op basis daarvan de geformuleerde beleidsalternatieven. Je stelt duidelijke criteria op waaraan het beleid na de uitvoering kan worden getoetst.
  • Je ontwerpt een interactieve benadering van het vraagstuk. Je ontwerpt daarbij een traject voor burgerparticipatie.
  • Je schrijft een beleidsplan voor een mogelijke aanpak van het vraagstuk, met daarbij instrumentatie en juridische kaders en een beargumenteerde keuze voor een bepaalde aanpak van het vraagstuk.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional levert binnen zijn organisatie een bijdrage aan beleidsvraagstukken waarbij verschillende actoren participeren in het beleidsvormingsproces.”

Deze module kent vijf intensieve contactmomenten, waarvoor je leeropdrachten thuis voorbereidt. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. In de lessen vraag en krijg je gerichte feedback van je medestudenten en van de docent en kun je verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie. Gedurende de zelfstudie en contactmomenten bereid je de materie voor. De thematiek bestudeer je door zelfstudie met behulp van kennisclips en instructiefilms in de online leeromgeving.

Je wordt individueel beoordeeld op een beleidsplan over de aanpak van een maatschappelijk complex vraagstuk. In jouw plan benader je het vraagstuk zowel vanuit een beleidsinhoudelijke invalshoek als vanuit de beleidsproceskant. Jouw plan bevat een inhoudelijke analyse van het beleidsprobleem met inbegrip van een actorenanalyse en een procesontwerp voor een interactieve beleidsaanpak gericht op het zoeken naar beleidsoplossingen. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) September, februari
EC 5
Beroepenveld Ontwikkeling stedelijk gebied
Veiligheid & Leefomgeving
Onderzoek
Studievorm Module
STAP
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID C18