Skip to content Skip to navigation menu
Modulemix Gedrag, zorgtechnologie en innovatie

Welke technologische toepassingen binnen zorg en welzijn kunnen de kwaliteit van leven van de cliënt verbeteren? Als zorg- en welzijnsprofessional ben je op de hoogte van de meest actuele technologie en weet je waar je deze informatie vindt. Dit korte hbo-programma kent vier kernthema’s: actuele kennis en inzicht in (innovatieve) technologie, inzicht in de adaptatie van technologie door actoren, stakeholders en een technologische toepassing implementeren in een zorg- of welzijnsorganisatie.

Het programma van deze modulemix bestaat uit de volgende modules:

 • Technologie in zorg en welzijn
 • Gedragsverandering door technologie

De modules leveren 12 punten op per module voor het Kwaliteitsregister V&V. Belangrijk om bij je aanmelding aan te geven dat je voor de accreditatiepunten in aanmerking wilt komen. We ontvangen dan graag je V&VN registratienummer. Na afronding van elke module worden de punten bijgeschreven in je portfolio.

Sector Zorg & Welzijn  

Technologie in Zorg en Welzijn

 • Je instrueert een cliënt of professional over de inzet en het gebruik van een technologische toepassing op veilige en verantwoorde wijze.
 • Je beschouwt kritisch de inzetbaarheid van een technologische toepassing binnen je organisatie voor de realisatie van duurzaam gebruik. Dat doe je vanuit meerdere stakeholders en actoren.
 • Je draagt ontwikkelingsgericht bij aan de verbetering van een technologische toepassing en het gebruik binnen je beroepsdomein, voor een adequate inzet van technologie.
 • Je adviseert over in te zetten technologie die aansluit bij de hulpvraag van een cliënt en/of professional. Je houdt rekening met wet- en regelgeving, vergoedingsmogelijkheden, ethische en innovatieve aspecten en eventuele beroepsconsequenties voor de professional.
 • Je formuleert aanbevelingen voor ontwerpers en beleidsmakers, gericht op implementatietrajecten voor technologie binnen een zorg- of welzijnsinstelling.

Gedragsverandering door Technologie

 • Je voert methodisch onderzoek uit om het programma van eisen vast te stellen.
 • Je maakt op basis van een programma van eisen ontwerpen van de te ontwikkelen technologische oplossing voor de beoogde gedragsverandering.
 • Je ontwikkelt een prototype van een technologische oplossing voor de beoogde gedragsverandering op basis van een voorlopig ontwerp.
 • Je evalueert een prototype aan het eind van een ontwerpcyclus door deze te laten testen door een representatieve steekproef van je doelgroep.
 • Je beschrijft en verantwoordt na het doorlopen van de usability design cyclus de gemaakte keuzes aan de hand van literatuur en sociaal psychologische gedragsmodellen.

Elk kwartiel volg je één module. Elke module kent een studielast van plus minus 7 uur per week. Elke module kent een studieduur van 10 weken.

In dit programma ontwerp je een innovatieve, technologische toepassing om een gedragsverandering teweeg te brengen, zoals quantified self, domotica, smartphone-applicatie, wearable. Deze toepassing helpt een actueel vraagstuk of probleem in maatschappelijke context op te lossen. Denk aan een app voor eenzame ouderen die gebruikers aanspoort om meer sociale contacten te leggen en die daar ook ondersteuning voor biedt.

Elke module bestaat uit een combinatie van (digitale) literatuur, video’s, kennisclips en feedbackmomenten. Voorafgaand aan elke bijeenkomst bereid je je voor, door onder meer literatuur en kennis te bestuderen, opdrachten te maken en vragen te plaatsen in de digitale leeromgeving. Tijdens de bijeenkomsten werk je met medestudenten aan de opdrachten, vaak op basis van informatie uit je eigen organisatie, krijg je verdiepende uitleg en kun je vragen stellen. Na afloop van elke bijeenkomst verwerk je verkregen feedback en opgedane inzichten in je beroepsproduct in de vorm van een persoonlijk portfolio.

Alle modules in deze leergang kunnen ook los gevolgd worden of zelf tot modulemix samengesteld worden. Je kan je via de shop apart voor deze modules aanmelden.

Het standaardprogramma bestaat uit de volgende modules:

Technologie in zorg en welzijn Q1/september 2020 Dinsdag 18:00 – 19:30 uur
Gedragsverandering door technologie Q2/november 2020 Dinsdag 15:45 – 17:15 uur

Het standaard programma vindt plaats op de dinsdag in Deventer en duurt een half jaar. De module Technologie in Zorg & Welzijn wordt ook op andere momenten aangeboden en is ook in Enschede te volgen, schrijf je dan los voor deze module in. De module Gedragsverandering door technologie wordt enkel in november 2020 aangeboden het komende studiejaar.

Door middel van beroepsproducten toetsen we de relevante competenties en kennis van de studenten. Dit kan een implementatieplan zijn, een infographic of uitgewerkte user stories. Assessments of theorietoetsen kunnen ook onderdeel uitmaken van de toetsing.

Technologie in zorg en welzijn

Je sluit de module af met een portfolio, met daarin:

 • een opname van een training of instructietraject waarin je een bruikbare technologische oplossing aandraagt bij een bepaalde hulpvraag;
 • een inhoudelijke onderbouwing van de training en je reflectie, inclusief je ontvangen feedback.

Gedragsverandering door technologie

Je rondt de module af met een verslag (portfolio), met daarin de resultaten van elke stap in de usability design cyclus en een verantwoording daarvan.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

Heb je vragen of wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Saxion Parttime School via parttimeschool@saxion.nl of via 088 019 1919.

Heb je vragen over het (deeltijd)onderwijs en de mogelijkheden bij Saxion Parttime School, neem dan contact op met de front-officemedewerkers via parttimeschool@saxion.nl of via 088 019 1919. We helpen je graag verder!

EC 10
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
ID X_ZEW_ZID