Skip to content Skip to navigation menu
Modulemix Regievoering Sociaal Domein

De ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen in het sociale domein vragen om hernieuwde profilering en positionering van de professionals in dat domein. Professionals in zorg en welzijn merken dat veranderingen snel gaan en vaak onvoorspelbaar zijn. Het aantal samenwerkingsrelaties met andere professionele zorgverleners en informele zorgverleners neemt toe. Je neemt hierin de rol van regisseur. De regisseur is verantwoordelijk voor het inventariseren van de gezinssituatie: de regisseur zorgt voor een integrale probleemanalyse, het opstellen van een integraal plan en voert de regie over de uitvoering van het plan. De regisseur doet dit samen met het gezin en andere betrokken professionals.

Het programma van deze modulemix bestaat uit de volgende modules:

 • Kleur bekennen: versterk je professionele identiteit
 • Empowerment en cliëntversterkend werken
 • Werken vanuit systematisch perspectief met jeugd
 • Versterk community-vorming
Sector Zorg & Welzijn  

Kleur bekennen: versterk je professionele identiteit

 • Je neemt een onderbouwd standpunt in over de professie social work aan de hand van literatuur en de verschillende perspectieven op social work.
 • Je komt tot een onderbouwd inzicht in mensenrechten en sociale rechtvaardigheid, je legt uit hoe nationale en internationale ontwikkelingen tot stand komen en daaruit trek je conclusies.
 • Je hebt inzicht in jouw kwaliteiten en de mogelijkheden voor jouw professionele ontwikkeling.
 • Je signaleert ethische beroepsdilemma’s en je maakt deze bespreekbaar in een professionele omgeving (collega’s, medestudenten, cliënten). Je geeft daarbij inzicht in je eigen denkbeelden en ideeën en je verantwoordt jouw (hypothetisch) professionele handelen.
 • Je analyseert verkregen inzichten en je trekt conclusies over de ontwikkeling van jouw professionele identiteit en de betekenis daarvan voor de samenwerking met andere disciplines en/of andere actoren.

Empowerment en cliëntversterkend werken

 • Op basis van het dialooggesprek onderbouw je hoe je de cliënt zich bewust hebt laten worden van zijn/haar eigen kracht.
 • Je formuleert een visie op handelen vanuit empowerment in de werkrelatie met de kwetsbare burger zodat deze de regie krijgt/houdt over zijn eigen leven.
 • Je kunt de ethische aspecten van de (on)mogelijkheden van empowerment onderbouwen en beschrijft hoe deze van invloed zijn op de keuzes die je maakt in je hulp/zorgverlening
 • Je adviseert collega’s over empowerment vanuit een duidelijke eigen visie.
 • Je doet aanbevelingen vanuit jouw beroepsverantwoordelijkheid voor het bevorderen van empowerment in de organisatie.

Werken vanuit systematisch perspectief met jeugd

 • Je laat zien dat je oplossingsgerichte en motiverende houding en (gespreks-)technieken toepast.
 • Je analyseert de context van de cliënt met behulp van diverse modellen waarbij de zorgen/signalen en krachten in kaart worden gebracht.
 • Je stelt, vanuit een onderbouwde pedagogische visie, de hulpvraag van de cliënt en het gezin/systeem vast.
 • Je kiest hierbij een passende interventie waarin een onderbouwde afweging is gemaakt wie uit het netwerk mantelzorg en/of vrijwilligers ingeschakeld kunnen worden.
 • Je legitimeert je keuzes in het hulpverleningsproces op basis van gemeentelijk jeugdbeleid en de richtlijnen jeugd.

Versterk community-vorming

 • Je verkent verschillende vormen van community-vorming op basis van inspirerende voorbeelden en verheldert hoe deze kunnen bijdragen aan sociale cohesie in een wijk.
 • Je onderzoekt in jouw praktijk vragen van een individuele burger, of vragen van een groep burgers/cliënten of een collectief probleem van een bewonersgroep en brengt dit in verbinding met de community(-vorming).
 • Je gebruikt methodieken en zet gerichte interventies in om een brug te slaan en individuele en collectieve aanpak met elkaar te verbinden. Je weet daarbij een balans te vinden tussen activering en hulpverlening.
 • Je verantwoordt de aanbevelingen voor het plan van aanpak voor deze kwestie en kan daarbij jouw rol als social worker Welzijn en Samenleving in samenwerking met betrokkenen expliciteren.
 • Je reflecteert op jouw rol en houding als Social worker Welzijn en samenleving en je beschrijft hoe je deze rol en houding verder wilt ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van het sociaal functioneren van mensen en hun sociale context.

Elk kwartiel volg je een module. Elke module kent een studielast van plus minus 7 uur per week en kent een studieduur van 10 weken.

Elke module kent acht gezamenlijke bijeenkomsten en bestaat uit een combinatie van (digitale) literatuur, video’s, kennisclips, zelf-tests en feedbackmomenten. Voorafgaand aan elke bijeenkomst bereid je je voor, door onder meer literatuur en kennis te bestuderen, opdrachten te maken en vragen te plaatsen in de digitale leeromgeving. Tijdens de bijeenkomsten werk je met medestudenten aan de opdrachten, vaak op basis van informatie uit je eigen organisatie, krijg je verdiepende uitleg en kun je vragen stellen. Na afloop van elke bijeenkomst verwerk je verkregen feedback en opgedane inzichten in je beroepsproduct in de vorm van een persoonlijk portfolio.

Alle modules in dit programma kunnen ook los gevolgd. Je kan je via de shop apart voor deze modules aanmelden. Klik op de link om naar de specifieke module te gaan.

De module ‘Empowerment en cliëntversterkend werken’ kan eventueel ook in Deventer gevolgd worden. De andere modulen van deze modulemix worden in Enschede aangeboden.

Empowerment en cliëntversterkend werken Q2 / nov 2020 Dinsdag in Deventer 19:45 – 21:15 uur

Het standaardprogramma bestaat uit de volgende modules:

Het standaardprogramma vindt plaats op de maandagen in Enschede. Alle modules in deze modulemix kunnen ook los gevolgd worden of zelf tot modulemix samengesteld worden. Je kan je via de webshop dan apart voor deze modules aanmelden. Eén module kan ook op locatie Deventer gevolgd worden, zie tabje ‘inhoud’ voor meer informatie.

Kleur bekennen, versterk je professionele identiteit Vanaf studiejaar 21/22 weer te volgen Maandag 18:00 – 19:30 uur
Empowerment en cliëntversterkend werken Vanaf studiejaar 21/22 weer te volgen Maandag 18:00 – 19:30 uur
Werken vanuit systematisch perspectief met jeugd Q3/februari 2021 Maandag 15:45 – 17:15 uur
Versterk community-vorming Q4 /mei 2021 Maandag 15:45 – 17:15 uur

Elke module sluit je af met een toets (beroepsproduct). Per module die je met voldoende resultaat afrond ontvang je een hbo-certificaat van 5 ECTS (studiepunten). Deze certificaten geven vrijstelling voor deze modulen als je later besluit om de deeltijdbachelor Social Work, Toegepaste Psychologie of Hbo Verpleegkunde gaat volgen.

Kleur bekennen, versterk je professionele identiteit

Je wordt beoordeeld op basis van een portfolio met twee onderdelen:

 1. Een presentatie van de ontwikkeling van jouw professionele identiteit op een zelf gekozen wijze (poster, prezi, filmpje). Je presenteert dit aan collega’s in een professionele praktijkomgeving of aan je medestudenten op school.
 2. Een procesverslag waarin je de feedback op jouw presentatie verwerkt.

Empowerment en cliëntversterkend werken

Je wordt individueel beoordeeld op een portfolio waarin je een artikel óf een weergave van een gegeven presentatie in jouw praktijk opneemt. Je maakt zelf de keuze. Beide vormen worden op dezelfde manier beoordeeld. Bij beide vormen moet je je verdiepen in de beginsituatie van de lezers (van het artikel) of de toehoorders (van de presentatie), opdat de inhoud van het artikel/presentatie aansluit bij de branche, de organisatie en/of jouw collega’s.

Werken vanuit systematisch perspectief met jeugd

Je wordt beoordeeld op een portfolio dat bestaat uit twee onderdelen:

 1. Een video-opname van een representatief fragment van een van je gesprekken (mag een compilatie zijn van meerdere gesprekken, als je de vaardigheden die in de rubrics omschreven staan maar kunt aantonen)
 2. Een verantwoordingsverslag bestaande uit een cliëntrapportage, een overdrachtsverslag en een reflectie

Versterk community-vorming

Deze module wordt afgerond met een portfolio waarin je twee beroepsproducten opneemt: een poster(presentatie) waarin je anderen (mede professionals uit de eigen praktijk) informeert en interesseert voor je onderwerp / kwestie en een verslag met daarin de onderbouwing van jouw methodisch handelen, jouw aanbevelingen voor het plan van aanpak en jouw reflectie op de rol en houding als social worker Welzijn en samenleving.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

Heb je vragen of wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Saxion Parttime School via parttimeschool@saxion.nl of via 088 019 1919.

Heb je vragen over het (deeltijd)onderwijs en de mogelijkheden bij Saxion Parttime School, neem dan contact op met de front-officemedewerkers via parttimeschool@saxion.nl of via 088 019 1919. We helpen je graag verder!

EC 20
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Enschede
ID X_ZEW_SCE