Skip to content Skip to navigation menu
Modulemix Vakkennis GGZ-agoog

Ben je werkzaam in de GGZ en werk je aan het persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met een psychiatrische aandoening, een verslaving of een combinatie van beiden en wil je jezelf verder ontwikkelingen richting het vakgebied van de GGZ- agoog? Volg dan dit programma. Vanuit verschillende visies reflecteer je op casuïstiek uit je eigen praktijkomgeving en breng je eigen ervaringen in. Je maakt beroepsproducten voor de GGZ praktijkorganisatie waar je werkzaam bent.

Het programma bestaat uit de volgende modules:

 • Outreachend werken en signaleren
 • Trends en ontwikkelingen binnen de GGZ
 • Begeleiden van groepen en gedwongen kader
 • Verslavingszorg in de GGZ en leefstijl
Sector Zorg & Welzijn  

Outreachend werken en signaleren

 • Je kent de verschillende perspectieven op outreachend werken (vanuit een veranderende maatschappij, zorglandschap en cliënt) en duidt deze voor de praktijk en de ggz agoog.
 • Je ontwikkelt een ‘outreachende’ attitude en werkwijze waardoor je met kwetsbare mensen (en hun sociale netwerk) die niet zelf om hulp vragen in contact weet te komen en een basis legt voor een hulpverlenerscontact waarin de mens zich gezien en gesteund voelt.
 • Je past outreachende strategieën toe om te signaleren wat oorzaken zijn voor kwetsbare groepen mensen die een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van problemen.
 • Je kaart de gesignaleerde kwestie aan bij betrokken organen zodat er gezamenlijk naar oplossingsrichtingen gezocht kan worden.
 • Je verantwoordt jouw outreachende manier van werken in-/extern en draagt zorg voor de ontwikkeling ervan.

Trends en ontwikkelingen binnen de GGZ

 • Je herkent en duidt ontwikkelingen in de samenleving die van invloed zijn op welzijn in de GGZ.
 • Je beargumenteert het bestaansrecht van de ggz- agoog in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Je hebt een onderbouwde visie op het werk als ggz-agoog en draagt deze uit.
 • Je vertaalt ontwikkelingen in het werkveld van de ggz naar consequenties voor jouw competentieontwikkeling en verdere ontwikkeling van het beroep van de ggz agoog.
 • Je geeft op alle niveaus de positionering van de ggz-agoog aan.

Begeleiden van groepen en gedwongen kader

 • Je verantwoordt keuzes voor een interventie die je gaat inzetten voor een groep binnen de specifieke context van de GGZ.
 • Je benoemt en onderbouwt het groepsklimaat en de voorwaarden die nodig zijn om met jouw groep, binnen de specifieke context, de gekozen interventie effectief te kunnen inzetten.
 • Je onderbouwt hoe je empowerment, ervaringsgericht en procesgericht werken binnen jouw groepswerk en interventie inzet.
 • Je reflecteert op de betekenis van groepsgericht werken binnen de GGZ en jouw begeleidingsrol hierbij.

Verslavingszorg in de GGZ en leefstijl

 • Je analyseert de invloed van verschillend perspectieven op een kwetsbare groep cliënten met een dubbele diagnose binnen de GGZ en Verslavingszorg.
 • Je hebt een eigen visie op dubbeldiagnoseproblematiek en hulpverlening voor de gekozen groep cliënten.
 • Je ontwikkelt een leefstijltraining vanuit de beschreven analyse en visie.
 • Je legitimeert hoe het aanbod van de leefstijltraining kan bijdragen aan een positieve leefstijl en gedragsverandering.
 • Je onderbouwt welke rol de GGZ-agoog kan innemen tijdens de leefstijltraining en hoe deze rol bijdraagt aan de positionering van de GGZ-agoog.

Elk kwartiel volg je één of twee modules. Elke module kent een studielast van plus minus 7 uur per week en kent een studieduur van 10 weken.

Elke module kent acht gezamenlijke bijeenkomsten en bestaat uit een combinatie van (digitale) literatuur, video’s, kennisclips, zelf-tests en feedbackmomenten. Voorafgaand aan elke bijeenkomst bereid je je voor, door onder meer literatuur en kennis te bestuderen, opdrachten te maken en vragen te plaatsen in de digitale leeromgeving. Tijdens de bijeenkomsten werk je met medestudenten aan de opdrachten, vaak op basis van informatie uit je eigen organisatie, krijg je verdiepende uitleg en kun je vragen stellen. Na afloop van elke bijeenkomst verwerk je verkregen feedback en opgedane inzichten in je beroepsproduct in de vorm van een persoonlijk portfolio.

Alle modules in dit programma kunnen ook los gevolgd worden of zelf tot modulemix samengesteld worden. Je kan je via de shop apart voor deze modules aanmelden.

Wil jij in aanmerking komen voor het certificaat GGZ-Agoog? Meld je dan aan voor ons geaccrediteerde nascholingsprogramma.

Het programma kan zowel op de maandagen in Enschede als op de dinsdag in Deventer gevolgd worden. Het standaard programma duurt een half jaar, maar je kan er ook voor kiezen om de modules gecombineerd in Enschede en Deventer te volgen, zodat je er een jaar over kan doen. Je kan dus het tempo zelf bepalen en je kan je ook los voor de verschillende modules inschrijven.

Het standaardprogramma bestaat uit de volgende modules:

Outreachend werken en signaleren Q1 / september 2020
Q3 / februari 2021
Dinsdag
Maandag
19:45 – 21:15 uur
19:45 – 21:15 uur
Trends en ontwikkelingen binnen de GGZ Q1 / september 2020
Q3 / februari 2021
Dinsdag
Maandag
18:00 – 19:30 uur
18:00 – 19:30 uur
Begeleiden van groepen en gedwongen kader Q2 / november 2020
Q4 / mei 2021
Dinsdag
Maandag
19:45 – 21:15 uur
19:45 – 21:15 uur
Verslavingszorg in de GGZ en leefstij Q2 / november 2020
Q4 / mei 2021
Dinsdag
Maandag
18:00 – 19:30 uur
18:00 – 19:30 uur

Elke module sluit je af met een toets (beroepsproduct). Per module die je met voldoende resultaat afrond ontvang je een hbo-certificaat van 5 ECTS (studiepunten). Deze certificaten geven vrijstelling voor deze modulen als je later besluit om een deeltijdbachelor opleiding bij Saxion Parttime School wil volgen.

Outreachtend werken en signaleren

Je wordt individueel beoordeeld op:

 1. een door jou gegeven workshop outreachend werken in de praktijk aan professionals.
 2. een verantwoordingsverslag van de workshop waarin je feedback van de cliënten en professionals uit jouw praktijk verwerkt.

Trends en ontwikkelingen binnen de GGZ

Je wordt individueel beoordeeld op een TEDtalk of kennisclip die geschikt is om in de praktijk in te zetten voor collega’s. Afhankelijk van de inhoud kun je denken aan het verdiepen van een thema of te gebruiken voor deskundigheidsbevordering. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Begeleiden van groepen en gedwongen kader

Je wordt individueel beoordeeld op een training (interventie). Je beschrijft hoe je een training (interventie) opzet voor de doelgroep waarmee je nu werkt. Je beschrijft het proces dat je meent te willen doorlopen met deze groep. Welke methodieken kies je en hoe verantwoord je de keuze voor interventies? Daarnaast evalueer je je competentieontwikkeling van het groepsgericht werken en reflecteer je op de betekenis hiervan voor je eigen professionaliteit en de positionering van de professie binnen de GGZ.

Verslavingszorg in de GGZ en leefstijl

Je wordt beoordeeld op het beroepsproduct ‘Leefstijltraining’. Voor dit beroepsproduct analyseer je vanuit verschillende perspectieven een (kwetsbare) groep cliënten, waarbij sprake is van dubbele diagnose problematiek, binnen de GGZ- en verslavingszorg. Op basis van je eigen visie en de opgedane kennis ontwikkel je een passende leefstijltraining die bijdraagt aan gedragsverandering. Tot slot beargumenteer je hoe het aanbod van de leefstijltraining bijdraagt aan de positionering van de GGZ-agoog.

Om de modules te volgen en de bijbehorende beroepsproducten te kunnen maken is het noodzakelijk dat je vanaf de start van de module werkzaam bent of stage loopt in een werksetting van de GGZ.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

 

Heb je vragen of wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Saxion Parttime School via parttimeschool@saxion.nl of via 088 019 1919.

Heb je vragen over het (deeltijd)onderwijs en de mogelijkheden bij Saxion Parttime School, neem dan contact op met de front-officemedewerkers via parttimeschool@saxion.nl of via 088 019 1919. We helpen je graag verder!

EC 20
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Enschede
Deventer
ID X_ZEW_VGD