Skip to content Skip to navigation menu
Opstellen van externe verantwoordingsverslagen

Hoe stel je een compleet jaarrapport op voor je organisatie? Wat is de geldende Nederlandse wet- en regelgeving waarmee je  de balans, resultatenrekening en andere financiële overzichten opstelt? Als financieel professional moet je beschikken over kennis en vaardigheden om alle onderdelen van een jaarrapport op te kunnen stellen: het bestuursverslag, de toelichtingen, het kasstroomoverzicht, de geconsolideerde jaarrekening en de overige gegevens. In deze module ga je daar dieper op in en leer je een door jou gemaakt jaarrapport tot in de details toe te lichten aan je management, zowel schriftelijk als mondeling. Kortom, je wordt een echte professional op het terrein van de financiële jaarverslaggeving.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 1.150,00

  •  Je bepaalt voor jouw organisatie welke wet- en regelgeving van toepassing is en welke consequenties die heeft voor inrichting en publicatie.
  • Je beargumenteert op basis van analyses wat de voornaamste jaarrekeningposten zijn voor jouw organisatie en beargumenteert voor deze voornaamste jaarrekeningposten welke keuzes je gemaakt hebt ten aanzien van de waardering en de winstbepaling. Daarbij houd je de verslaggevingsprincipes in acht.
  • Je identificeert de gebeurtenissen na balansdatum en verwerkt deze in het jaarrapport conform de geldende wet- en regelgeving.
  • Je identificeert de niet-uit-balans-blijkende verplichtingen en licht deze toe.
  • Je stelt het kasstroomoverzicht op basis van de indirecte methode op en interpreteert deze.
  • Je stelt de geconsolideerde jaarrekening op basis van jaarcijfers van alle tot de consolidatiekring behorende bedrijven op.
  • Je analyseert waar in de jaarrekening je verbeteringen zou willen bewerkstelligen en je beoordeelt of die verbeteringen stelselwijzigingen betreffen en of deze mogen worden doorgevoerd. De toegestane stelselwijzigingen verwerk je conform de geldende wet- en regelgeving.

 Deze module kent gedurende acht lesweken twee bijeenkomsten per lesavond. Je start met het toepassen van de theorie op de eigen organisatie, bespreekt de op te leveren producten en vormt peergroepen. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je de voorgeschreven literatuur en werk je aan je portfolio-opdrachten. Je werkt tijdens de bijeenkomsten opdrachten uit, op basis van informatie uit je eigen organisatieomgeving. In de bijeenkomsten vergelijk je ook met medestudenten de opdrachten, zoals de video-opnames die je wekelijks maakt. Je krijgt en geeft elkaar peerfeedback. De docent zorgt voor verdiepende uitleg over onderwerpen en beantwoordt vragen over de onderliggende theorie. 

Verwante opleidingen
Bedrijfseconomie

Je wordt beoordeeld op basis van een portfolio. In je portfolio neem je het (deels) door jou opgestelde jaarverslag van jouw organisatie en de toelichtende video-opname op.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Periode(n) September
EC 10
Beroepenveld Management & Organisatie
Studievorm Module
STAP
Locaties Deventer
ID OBE12