Skip to content Skip to navigation menu
Opzetten van een Corporate Performance Management systeem

De best functionerende organisaties werken vanuit een heldere, richtinggevende visie die voor iedereen duidelijk is. Hoe je tot zo’n visie komt, hoe je vervolgens de juiste acties uitzet en hoe je het effect van deze acties meet, leer je in deze module. Met deze kennis ben je in staat om een Corporate Performance Management systeem (CPM) te bouwen, waarbij je de visie en de daarmee samenhangende bedrijfsstrategie vertaalt naar concreet meetbare en kwantificeerbare doelen. Je kunt deze doelen met de juiste technische hulpmiddelen plannen, monitoren, rapporteren en analyseren. Met een CPM maak je op een slimme manier gebruik van de informatie die in een organisatie voorhanden is. Het gaat dan zowel om financiële als niet-financiële informatie.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 950,00

De best functionerende organisaties werken vanuit een heldere, richtinggevende visie die voor iedereen duidelijk is. Hoe je tot zo’n visie komt, hoe je vervolgens de juiste acties uitzet en hoe je het effect van deze acties meet, leer je in deze module. Met deze kennis ben je in staat om een Corporate Performance Management systeem (CPM) te bouwen, waarbij je de visie en de daarmee samenhangende bedrijfsstrategie vertaalt naar concreet meetbare en kwantificeerbare doelen. Je kunt deze doelen met de juiste technische hulpmiddelen plannen, monitoren, rapporteren en analyseren. Met een CPM maak je op een slimme manier gebruik van de informatie die in een organisatie voorhanden is. Het gaat dan zowel om financiële als niet-financiële informatie.

  •  Je analyseert het werkkapitaalbeheer van een organisatie en op basis daarvan adviseer je over de verbetering van het gevoerde werkkapitaalbeheer.
  • Je analyseert en adviseert een organisatie op het gebied van beheersingsvraagstukken die te maken hebben met kostentoerekening en kostenverbijzondering.
  • Je typeert een organisatie met behulp van een betrouwbare en juiste hantering van een kwaliteitsmodel en je adviseert de organisatie hoe ze een hogere kwaliteitsfase kan bereiken.
  • Je analyseert de huidige missie en visie van de organisatie uit het oogpunt van strategic control en business control.
  • Je stelt een missie en visie op voor (een onderdeel van) de eigen organisatie, die richtinggevend en sturend zijn voor het proces van strategiebeheersing binnen de organisatie. Je maakt daarbij gebruik van de door jou geformuleerde kritische succesfactoren. 
  • Je ontwerpt voor de eigen organisatie een corporate performance management systeem dat dynamische aspecten bevat, met zowel financiële als niet-financiële informatie, gebaseerd op de missie en visie.
  • Je stelt een veranderplan op voor invoering van een CPM-systeem, waarbij je aandacht besteedt aan veranderaspecten. Je onderbouwt het plan vanuit de theorie.
  • Je analyseert data met behulp van digitale data-analysetools en je geeft strategisch advies.
  • Je bouwt een dashboard waarmee je toegang geeft tot strategische stuurinformatie, op basis van een gegeven dataset.

Er zijn acht lesweken met telkens twee bijeenkomsten per lesavond. We starten met een toelichting op de moduleopzet, we bespreken de soorten control, werken met de eerste casus en gaan in op werkkapitaalbeheer. Voor en na de bijeenkomsten bestudeer je de literatuur, kennisclips en websites, werk je aan opdrachten en bestudeer je MOOC’s (massive open online courses). Tijdens de bijeenkomsten bespreek je de opdrachten en de voortgang van je beroepsproduct. Daarnaast worden praktijkvoorbeelden behandeld over hoe bedrijven hun missie en visie realiseren en welke problemen zich daarbij voordoen. De docent geeft verdiepende uitleg, beantwoordt vragen en geeft feedback.

Verwante opleidingen

Je wordt individueel beoordeeld op een rapport met daarin diverse onderdelen in de vorm van analyses, beschrijvingen en adviezen aan de eigen organisatie op gebied van het corporate performance managementsysteem.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

EC 10
Vakgebied Management & Organisatie
Studievorm Module
ID OBE13D